Najdłuższe słowo świata

Najdłuższe słowo świata

Najdłuższe słowo świata

Czy podejmiesz wyzwanie i spróbujesz na głos wypowiedzieć najdłuższe słowo świata? Spokojnie, dasz sobie radę! Na wypowiedzenie tego wyrazu potrzebujesz zaledwie 3 godziny i 33 minuty.

Nie ulega wątpliwości, że nasz język jest szczególnie bogaty w trudne do wypowiedzenia słowa. Przykładem pierwszym z brzegu może być wyraz liczący 32 litery - konstantynopolitańczykowianeczka. Jeśli udało Ci się wypowiedzieć to słowo na głos bez żadnego problemu, to spróbuj z tym, liczącym 189.819 znaków*.
Co tak właściwie to parotysięczne słowo oznacza? To pełna nazwa chemiczna tytyny - długiego, włóknistego białka występującego w pewnych tkankach mięśniowych u kręgowców. Tytyna jest także największym białkiem jakie znamy.

Zaraz, zaraz, czy to rzeczywiście najdłuższe słowo na świecie?

I tak, i nie. Istnieje jako nazwa chemiczna, jednak nie występuje w żadnym słowniku - najprawdopodobniej ten jeden wyraz należałoby opublikować w odrębnym egzemplarzu. Wiele osób kwestionuje, czy to w ogóle jest wyraz.
W Księdze Rekordów Guinessa za najdłuższe słowo na świecie uznano wyraz w języki sanskryckim (literackim języky starożytnych i średniowiecznych Indii). Sanskryt pozwala na łączenie słów dowolnej długości i tak za najdłuższe słowo uznawane jest "słowo" zapisane za pomocą 195 znaków z tego języka. Jednak tłumaczenie na alfabet łaciński zajmuje już 428 znaków i opisuje on wygląd regionu Kanci w Indiach.

Najdłuższe słowo świata to aż 189.819 znaków

Najdłuższe słowo świata to aż 189.819 znaków

Najdłuższe polskie słowo

Konstantynopolitańczykowianeczka to bujda! Mamy lepszą propozycję liczącą 176 liter - dziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćmiliardówdziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćmilionówdziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćtysięcydziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięcioletniego.

Powyższy tekst prosimy potraktować z przymrużeniem oka.

Najdłuższy wyraz świata *

* Z racji, iż nigdy wcześniej nie udało nam się stworzyć dłuższego tekstu niż ten jeden wyraz, zaniechaliśmy jego publikacji w całości. Spróbuj jednak z tym fragmentem.
Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany...
Zawsze możesz także poćwiczyć wymowę razem z bohaterem poniższego trzygodzinnego "filmiku". W miarę upływu czasu zmienia się nieco sceneria - znajdujący się na stole kwiat usycha, natomiast czytającemu pojawił się zarost.
https://www.youtube.com/watch?v=NFR-ADakI-c


Przeczytaj także: 5 nazw, których nie wypowiesz poprawnie

Podejmij wyzwanie i spróbuj zapisać najdłuższe słowo świata na kartce papieru

Podejmij wyzwanie i spróbuj zapisać najdłuższe słowo świata na kartce papieru

Ta strona jest miłośnikiem ciasteczek. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie w celu spersonalizowania treści i reklam oraz monitorowania ruchu w naszej witrynie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.

Eksploruj państwa